صندوق سرمایه گذاری کشاورزی استرالیا (AAIF)

تامین امنیت سرمایه گذاری در مواد غذایی در جهان

صندوق سرمایه گذاری کشاورزی استرالیا یکی از شرکتهای خصوصی پیشرو در مدیریت کشاورزی در استرالیا می باشد که مشاوره مستقل و خدمات بی رقیب به مشتریانی که در جستجوی موقعیت های مستقیم سرمایه گذاری هستند، ارائه می دهد. فعالیت بر روی ساختن ارتباطات در سراسر زنجیره تامین مواد غذایی در جهان متمرکز شده است. در این راستا موسسه ما اتحاد ایجاد می کند بین

مصرف کننده و تولید کننده
 سرمایه گذار و سرمایه گذاری های غذایی
ایمنی مواد غذایی و عرضه مواد غذایی با کیفیت
امنیت مواد غذایی و سرمایه گذاری استراتژیک