صندوق سرمایه گذاری استرالیا با داشتن چشم انداز "ایجاد امنیت مواد غذایی از راه سرمایه گذاری شرافتمندانه"  موارد زیر را در نظر دارد

هدایت سرمایه برای سرمایه گذاری در محصولات خلاقانه و جدید کشاورزی 

جمع آوری سرمایه جهت پاسخگویی به "انفجار تقاضا برای مواد غذایی" در حال ظهور 

قبول کردن سیستم های کشاورزی یکپارچه و پایدار 

ایجاد شغل های جدید از طریق نوآوری در تشکیلات اقتصادی کشاورزی 

ساختار بندی و سایز دهی مجدد عملیات زراعی 

 در اختیار گرفتن خلاقانه زنجیره ارزش تامین مواد غذایی 

ارائه مواد غذایی سبز، پاک و مطمئن به بازارهای در حال ظهور 

 

 

شرکاء AAIF

صندوق سرمایه گذاری استرالیا  به منظور توسعه خدمات مطلوب تر و بیشتر با شرکت های صاحب نام استرالیایی پیمان همکاری عقد نموده است. از جمله: 

PPBA 

توسعه منطقه ای تجارت محصولات کشاورزی استرالیا (ARDA) 

مدیریت سرمایه گذاری استرالیا (AIM) 

مدیریت بین المللی دارایی آینده (FAMI) 

 

 

یک تاریخچه کوتاه

صندوق سرمایه گذاری استرالیا و شرکاء توانسته اند پروژه های متعددی را به پایان برسانند. از جمله:

همکاری PPBAبا سندیکای سرمایه داران داخلی و بین المللی در مدیریت 

 مدیریت سرمایه گذاری 4.5 بیلیون دلار عوارض جاده ای در بریس بین استرالیا 

اکتساب و مدیریت 300 میلیون دلار سرمایه گذاری در پروژه های کشت و صنعت استرالیا 

اکتساب و مدیریت 100میلیون دلار سرمایه گذاری در تخصیص به پروژه های باغبانی، غلات و دامداری 

 

صندوق سرمایه گذاری استرالیا به عنوان یکی از متخصص ترین و پیشرو ها در صنعت کشاورزی با رسانه ها در ارتباط می باشد و به مصاحبه ها پاسخ می دهد.

 مشاوران در  مجامع و کنفرانس های عمومی شرکت کرده و مشاوره های تخصصی به هیئت ها ارائه می دهد.